ابدی‌ها

Buy this Book Now
Number of Pages
270
Publication year
2015
Book Rating
4.38/5 (16 ratings)

About

فیلیپ ک.دیک یکی از دو - سه شخصیت مهم و تاثیرگذار در ادبیات علمی تخیلی قرن بیستم آمریکاست. او نویسنده, فیلسوف و مقاله‌نویسی بود که آثارش دارای مضامین اجتماعی و همچنین متافیزیکی بود. آثاری که بسیاری از فیلم‌های سینمایی هالیوود بعدها با اقتباس از آن‌ها ساخته شد. مجموعه‌ی حاضر شامل ده داستان کوتاه و یک متن سخنرانی از اوست.

Brief about Author Philip K. Dick